จ.สมุทรปราการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

0
145

จ.สมุทรปราการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เน้นการตรวจ ติดตามและบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3/2562 ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะอนุกรรมการ ฯ และนางวันดี ขำสำอางค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเลขานุการการประชุม

ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการในฐานะหน่วยงานเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ กล่าวในที่ประชุมถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ว่า ได้มีพระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ. ศ.2551 และบังคับใช้ พ. ศ. 2562 ซึ่งมีประเด็นที่แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ 1.เพิ่มเติมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัติ ฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ 2. เพิ่มเติมลักษณะการกระทำที่ถือเป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการได้แก่ การทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพชื่อเสียง หรือทรัพย์สิน การขู่เข็ญใช้กำลังประทุษร้าย ยึดเอกสารสำคัญ การผูกมัดด้วยภาระหนี้ หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน หรือและผู้อยู่ในภาวะนั้นไม่สามารถขัดขืนได้ แต่การกระทำดังกล่าวไม่ใช่บังคับกับงานหรือบริการ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารหรือการปฏิบัติหน้าที่ของพลเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญหรือตามกฎหมาย งานหรือบริการที่เป็นผลมาจากคำพิพากษาของศาล หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันภัยพิบัติสาธารณะ 3. เพิ่มเติมความรับผิดชอบของผู้กระทำความผิดที่เป็นนิติบุคคล

นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ได้สรุปผลการปฏิบัติงานในช่วงรอบเดือนที่ผ่านมา ไม่พบผู้กระทำความผิดการค้ามนุษย์แต่อย่างใด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำชับหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการร่วมบูรณาการทำงานเชิงรุก ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ โดยเน้นการดำเนินคดี การคุ้มครอง และการป้องกัน และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ไปยังทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปหรือให้เหลือน้อยที่สุดต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here