ความเคลื่อนไหว
เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2559

เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2559


1257770 1257771 1257772 1257773 1257774 1257775 1257776 1257777 1257778

เมื่อวันที่ 15 ก.ย.59 ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2559 โดยมีนายต่อศักดิ์ อัศวเหม รองประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครสมุทรปราการ อดีตรองนายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนางพิชญา ศิวะพิรุฬห์เทพ ประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ กล่าวรายงานการจัดโครงการ พร้อมด้วย ดร.ปริญญา มากลิ่น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการ
สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปี 2559 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของสตรี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการประกอบอาชีพของสมาชิกองค์กรสตรี เพื่อให้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีการฝึกอาชีพให้แก่สตรี จำนวน 11 อาชีพ โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้สนับสนุนวิชาชีพและวิทยากรสาขาอาชีพต่างๆ จากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มาถ่ายทอดวิชาชีพต่างๆ จำนวน 10 อาชีพ และกลุ่มดอกไม้จันทน์ 1 อาชีพ เพื่อให้สมาชิกสตรีที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 250 คน ได้พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพไปประกอบเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ต่อไป

ความเห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

77 + = 87