ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านทันตกรรม

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 พ.ค.63 ที่ ศูนย์การเรียนรู้ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านทันตกรรม โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่งานทันตกรรม ฝ่ายบริหารงานสาธรณสุข จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วย แกนนำสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากตำบลบางปู ตำบลบางปูใหม่ ตำบลท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ และพุทธรักษา เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้ จำนวน 80 คน

โดยก่อนเข้ารับการอบรม ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู ได้มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ แยกผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 2 ห้อง ห้องละ 40 คน โดยจัดระยะห่างตามมาตรการ Social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดย งานทันตกรรม ฝ่ายบริหารงานสาธรณสุข จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและเฝ้าระวังโรคในช่องปาก โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงควรเสริมความรู้และทักษะในด้านการดูแลทันตสุขภาพ รวมถึงพัฒนาทักษะการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่แกนนำสุขภาพ อสม.และการปฏิบัติตนในการป้องกันการรับสัมผัสและแพร่กระจายเชื้อโรค เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปาก เกิดการดูแลส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนอย่างทั่วถึงและปลอดภัย

โดยมี ทันตแพทย์หญิงจิสฎาวรรณ ริยาตานนท์ ทันตแพทย์ณัฏฐ์ เอี่ยมสุภาษิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงจิตาภา กล้าแข็ง ทันตแพทย์ชำนาญการ และทีมเจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องปัญหาสุขภาพในช่องปากผู้สูงอายุ และแผลในช่องปากและมะเร็งในช่องปาก ตลอดจน การทำความสะอาดช่องปากและการดูแลฟันปลอม แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ออกเป็น 4 กลุ่ม เพื่อฝึกการแปลงฟันและใช้แลงซองฟันจากโมเดล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*