ผู้ว่าราชการจังหวัด

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 24 ก.ค.63 ที่ กองสถานพักผ่อน กรงพลาธิการทหารบก สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า น้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมี นายสุชาติ คงสำเร็จ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ พันเอกธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก พันเอกประเทือง แก้วทุย รอง.ผอ.กอ.รมน.จ.สมุทรปราการ ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ตลอดจน ข้าราชการทหาร ตำรวจ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันปลูกต้นกล้าไม้ป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว ปูทะเล และเก็บขยะ ภายในศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำ“โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า”โดยครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่นๆ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ดำเนินการปี พ.ศ.2563-2570 โดยกำหนดพื้นที่ป่าที่ได้รับการฟื้นฟู และมีพื้นที่สีเขียวนอกเขตป่าภายใต้โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่าเพิ่มขึ้น รวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้ง ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*