สังคมท้องถิ่น

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมกีฬา

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 ส.ค.63 ที่สนามกีฬาบางพลีรุ่งเรือง ตำบลบางพลี อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนายบุญเชิด ลีลาคุณากร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการส่งเสริมกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 กิจกรรม “การแข่งขันกีฬาส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563” ประเภทกีฬาฟุตบอล 7 คน ชาย-หญิง โดยมี นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานราชการ ทั้ง 6 อำเภอ ประกอบไปด้วย อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง อำเภอเมืองฯ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอพระประแดง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมในการแข่งขัน ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 180 คน โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน

ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการจัดกิจกรรม “การแข่งขันกีฬาส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563” ขึ้น ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานราชการ แต่ละอำเภอ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย อีกทั้ง เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ความรักความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างหน่วยงานราชการ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัดฯ ให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ กีฬาจึงเปรียบเสมือนยาวิเศษที่จะทำให้มนุษย์มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันจะทำให้ประหยัดงบประมาณค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาลด้านสาธารณสุขของรัฐ สามารถนำงบประมาณไปใช้จัดกิจกรรมด้านอื่น ๆ ได้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*