สังคมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อ

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7-2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ก.ย.63 ที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ (ทสม.) มอบหมายให้นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” ประจำปี 2563 และน.ส.เกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี นายบรรเจิด ถมปัด หัวหน้าศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายพิริยะ โตสกุลวงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ นายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน คณะกรรมการจัดงาน คณะครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ กว่า 200 คน

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 10 ก.ย.63 ที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบทอดแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชน ประชาชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยชุมชน

โดยบรรยากาศภายในงาน มีการจัดแสดงนิทรรศการ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ บิดาแห่งสิ่งแวดล้อมไทย สืบพระราชปณิธาน สานใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม นำเสนอนิทรรศการโครงการพระราชดำหริ พระราชกรณียกิจด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีมากมายหลานโครงการอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย การจัดฐานกิจกรรมเรียนรู้แก่ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 โรงเรียน เพื่อได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งแวดล้อม และการดูและรักษาแก้ไขสิ่งแวดล้อมร่วมกันผ่านกิจกรรมเชิงปฏิบัติ โดยวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทาง กิจกรรมการแสดงบนเวทีสร้างสัน กิจกรรมการแสดงสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อม จากเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้ง มินิคอนเสืร์ต จากตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ซัน วงศธร และฟอร์ม ชลพิพรรณ์ จากรายการไมค์ทองคำ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*