สังคมท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึก

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7-4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 ก.ย.63 ที่ โรงเรียนสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ นายวชิรเชษฐ์ รุ่งธนวัฒน์วงศ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมีนางสาวเกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรปราการ กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายอำไพ พิบลูนุรักษ์ นางธนภรณ์ บุญประเสรฐิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนคณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 300 คน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 หรือไวรัสโควิค-19 ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างมาก การห้ามเดินทางและมาตรการกักตัวส่งผลให้การปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ลดลง แต่ปัญหาทางด้านขยะ เช่นขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพิ่มสูงขึ้นกลายเป็นขยะพิษหรือขยะติดเชื้อรวมถึงขยะจากการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ ก็พบว่าขยะพลาสติกที่เคยลดลงไปจากการรณรงค์และห้ามใช้ในต้นปี ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการสั่งอาหารรูปแบบเดลิเวอรี่ที่สร้างขยะพลาสติกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหีบห่อแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้นมากมาย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด New Normal New World ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนมีความตระหนักและให้ร่วมมือกันกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ปลูกฝังให้ทุกคนเห็นคุณค่าและหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้มีโอกาสได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยจัดให้มีกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร กิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ในสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 15-25 กันยายน 2563 เพื่อกระตุ้นความสนใจของเยาวชนพร้อมจัดนิทรรศการ กิจกรรมเกมส์ การให้ความรู้ และปลูกฝังข้อคิดจากวัยรุ่นต้นแบบ ศิลปิน ดารา โดยมุ่งเน้นไปที่เยาวชนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นแรงกำลังสำคัญในการช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*