สังคมท้องถิ่น

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2564

%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%a0%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-7

อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิธีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมศูนย์พักรักษาใจ เทศบาลตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2564 และพิธีการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้แก่หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 โดยมีนายวันชัย คงเษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และอ่านสารนายกรัฐมนตรี ถึงคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2564 และนายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในครั้งนี้ พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตต์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานมอบโล่รางวัลหมู่บ้านที่มีการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) แก่ บ้านทหารเรือ หมู่ที่ 2 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัด และในระดับเขต โดยการมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานอย่างโดดเด่นได้มีความภาคภูมิใจและนำไปสู่การพัฒนางานในหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างของการพัฒนาให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป

การพัฒนาสังคมและประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากของประเทศ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้านถือเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน และขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงให้แก่หมู่บ้าน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*