สังคมท้องถิ่น

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมือง นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

%e0%b8%a8%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมือง นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อบำบัดฟื้นฟู ทางด้านร่างกาย จิตใจ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 3 มี.ค.64 ที่ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด อำเภอเมืองสมุทรปราการ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองสมุทรปราการ นำโดย นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย ปลัดทรงฤทธิ์ สามารถ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองสมุทรปราการ นำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด” อำเภอเมืองสมุทรปราการ รุ่นที่ 1 พ.ศ.2564 เข้ารับการอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ตามตรางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองสมุทรปราการ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เพื่อบำบัด ดูแลรักษา ฟื้นฟู ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจริยธรรม สร้างเสริมแรงจูงใจ ปลูกจิตสำนึก ให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด มองเห็นความมีคุณค่าในตัวเอง

โดยมี เจ้าหน้าที่ จากกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ทำหน้าที่เป็นทีมพี่เลี้ยง และวิทยากร ให้การอบรมฯ เมื่อเสร็จสิ้นขบวนการบำบัดแล้ว ผู้เข้าค่ายฯ ทุกคน จะได้รับการดูแลช่วยเหลือในฐานะผู้ป่วยตามมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟู ให้โอกาสกลับคืนสู่ครอบครัว ชุมชน โดยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติสุข ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*