สังคมท้องถิ่น

พนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. ฉีดวัคซีน Covid – 19

%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3

พนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ. ฉีดวัคซีน Covid – 19 คาดกว่า 25,000 คน จะได้รับวัคซีนทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคมนี้

นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้ให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกจ้าง ทสภ. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่เป็นด่านหน้าในการให้บริการผู้โดยสาร ซึ่งใกล้ชิดผู้โดยสาร และมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรค Covid-19ได้ ทสภ. จึงได้สนับสนุนพื้นที่ โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงประจำท่าอากาศยาน (ศปม.ทย.) ให้บริการฉีดวัคซีน Covid – 19 สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. บริเวณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ฝั่งตะวันออก (ใกล้เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร Row A) โดยจะฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ ทสภ. ทุกคนเป็นจำนวนกว่า 25,000 คน จนครบทุกคนภายในเดือน พ.ค.64

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฉีดวัคซีนในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจัดสรรวัคซีน Covid – 19 จากรัฐบาล ผ่านกรมควบคุมโรค โดยเป็นวัคซีน Sinovac COVID – 19 ที่เป็นวัคซีนเชื้อตาย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ ให้ได้รับวัคซีน Covid – 19 เป็นการเร่งด่วน ขับเคลื่อนและอำนวยการฉีดวัคซีนขึ้น โดยผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้โรงพยาบาลบางพลีร่วมกับกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค และ สำนักงานควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี ในการจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า สำหรับจุดให้บริการนี้จะประกอบด้วย 4 ขั้นตอนใหญ่ (เเบ่งเป็น 9 จุดย่อย) ประกอบไปด้วย ขั้นตอนแรกคือจุดตรวจสอบรายชื่อ ลงทะเบียน ขั้นตอนที่สองคือ จุดวัดสัญญาณชีพ คัดกรองความเสี่ยง และการลงบันทึกการเข้ารับบริการ ขั้นตอนที่สามคือการฉีดวัคซีน และการบันทึกข้อมูลระบบติดตามวัคซีน ขั้นตอนสุดท้ายคือการเฝ้าสังเกตุอาการหลังการฉีดวัคซีนเป็นเวลา 30 นาที และการรับแจ้งนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สอง

น.ท.สุธีรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. ได้มีการประสานหน่วยงานต่างๆ ที่มีผู้ปฏิบัติงาน ณ ทสภ. ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะทยอยเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 นี้ และเป็นการป้องกันการระบาดภายในประเทศ โดยการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน ณ ทสภ. ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ว่าการใช้บริการจะได้รับความปลอดภัยอีกทั้ง ทสภ. ได้รับการรับรอง Airport Health Accreditation จากสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International : ACI) มาตรการด้านความปลอดภัยสุขอนามัยจากการเข้าร่วมโครงการ Airport Health Accreditation (AHA) Programme ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับมาตรการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในท่าอากาศยานครอบคลุม ทุกด้านอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*