ข่าวประชาสัมพันธ์

ทสภ. ได้รับใบรับรอง THAI STOP COVID PLUS จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

%e0%b8%97%e0%b8%aa%e0%b8%a0-%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87-thai-stop-covid-plus-%e0%b8%88%e0%b8%b2

ทสภ. ได้รับใบรับรอง THAI STOP COVID PLUS จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรักษามาตรฐานให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า จากการที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบิน และผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่8) มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา โดยมีข้อแนะนำให้ผู้ดำเนินงานสนามบินดำเนินการด้านมาตรการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) นั้น

ทสภ. โดยฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย (ฝมอ.) ได้ดำเนินการยื่นขอใบรับรอง Thai Stop Covid Plus สำหรับสถานประกอบกิจการ ประเภทขนส่งสาธารณะ(ท่าอากาศยาน) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบกิจการ ประเภทขนส่งสาธารณะ-ท่าอากาศยาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค (COVID Free Setting) โดยมีผลการรับรองเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564  – 8 พฤศจิกายน 2565

ทั้งนี้ การได้รับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทสภ. ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนดและหลักปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่สำคัญ อาทิ มีกระบวนการคัดกรองอุณหภูมิ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการท่าอากาศยาน มีการทำความสะอาดพื้นที่ พื้นผิว อุปกรณ์ที่มีการสัมผัสร่วมกัน พนักงานและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด กำกับดูแลร้านอาหารและเครื่องดื่มภายในท่าอากาศยานให้ปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นายกิตติพงศ์ กล่าวว่า เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการ ในการรักษามาตรฐานบริการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ทสภ. จะดำเนินการตรวจประเมินตนเองทุกๆ 14 วัน ตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานการป้องกัน และขอใบรับรอง Thai Stop Covid 2 Plus จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*