ท้องถิ่น

การเลือกตั้ง นายกอบต. และ ส.อบต.ทั่วประเทศรวม 5300 แห่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 ที่ผ่านมา

การเลือกตั้ง นายกอบต. และ ส.อบต.ทั่วประเทศรวม 5300 แห่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.64 ที่ผ่านมา ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการมีจำนวน 26 แห่ง สำหรับผลการเลือกตั้ง อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้คือ

อบต.บางกระสอบ อ.พระประแดง นายวิรัตน์ ศิโรดม 1,202 คะแนน
อบต.หนองปรือ อ.บางพลี นายอุดม กลิ่นพวง 1,671 คะแนน
อบต.บางคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ นายพินิจ เติมบุญ 8,260 คะแนน
อบต.บางด้วน อ.เมือง นายวิทม สมใจ 2,336 คะแนน
อบต.ศีรษะจระเข้น้อย อ.บางเสาธง นายพยนต์ เอี่ยมสะอาด 3,867 คะแนน
อบต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ นายชาตรี อ่วมสะอาด 4,010 คะแนน
อบต.ศีรษะจระเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง นายอดุลย์ แก้วโบราณ 2,921 คะแนน
อบต.เปร็ง อ.บางบ่อ นายสุทิน แก้วธนมนตรี 1,794 คะแนน
อบต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี น.ส.วีร์สุดา รุ่งเรือง 18,463 คะแนน
อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ นายหนึ่งสกล ธเนศตระกูล
อบต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง นายสำเนาว์ รัศมิทัต
อบต.บางยอ อ.พระประแดง นายสมปอง รัศมิทัต
อบต.บางเสาธง อ.บางเสาธง นายเกษม แซ่ลี้
.อบต.บางบ่อ นายเฉลิมเดช นาคมอญ
.อบต.คลองด่าน อ.บางบ่อ. นายสัมฤทธิ์ จันทร
อบต.เปร็ง อ.บางบ่อ นายสุทิน แก้วธนมนตรี
.อบต.คลองนิยมยาตรา อ.บางบ่อ นายธงชัย มั่นคง
.อบต.บางเพรียง อ.บางบ่อ นายประทีป ใจดี
อบต.บ้านระกาศ อ.บางบ่อ นายนุภาพ ฉันทธนไพบูลย์
อบต.ราชาเทวะ อ.บางพลี นายทรงชัย นกขมิ้น
อบต.บางโฉลง นายชอุ่ม แตงโสภาและ
อบต.บางปลา อ.บางพลี นายชนินท์ รื่นเรืง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*