ศาสนาและการศึกษา

กกต.อบรม.จนท. ระดับชำนาญการพิเศษ

%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%95-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b8%97-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%8a%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%8d%e0%b8%81

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานระดับชำนาญการพิเศษ โดยมีวิทยากรได้แก่ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ รศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี รองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อ.ดร.หฤทัย ปัญญาวุฒิตระกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อวิชาการสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ และวิชาการสื่อสังคม online เพื่อการสื่อสารองค์กร ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับเข้าสู่ตำแหน่ง “ระดับชำนาญการพิเศษ” (หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม จำนวน 77 คน) ณ ห้องแกรนด์ฮอล 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*