ศาสนาและการศึกษา

เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ มอบตราตั้งไวยาวัจกร และตราตั้งกรรมการวัดพุทธภาวนาราม

%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2-6

ที่ศาลาจตุรมุข วัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พระเดชพระคุณ พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งไวยาวัจกร และตราตั้งกรรมการวัดพุทธภาวนาราม โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 18 พ.ศ.2536 ว่าด้วยการแต่ตั้งถอดถอนไวยาวัจกร และโดยอนุมัติของเจ้าคณะอำเภอ จึงแต่งตั้งให้ นายสมสมัย ใบทอง เป็นไวยาวัจกรวัดพุทธภาวนาราม ว่าด้วยคณะสงฆ์วัดพุทธภาวนาราม ได้มีมติในที่ประชุมสงฆ์ในการที่จะดูแลบำรุงรักษาศาสนสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีถูกต้องตามพระธรรมวินัย กฎระเบียบมหาเถรสมาคม ให้เจ้าอาวาสแต่งตั้งกรรมการวัดเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัดตามที่เจ้าอาวาสเห็นสมควรจึงแต่งตั้ง นายไพบูลย์ กลิ่นเทพเกสร สท.ประภารัตน์ แจ้งสุทิมล และผู้ใหญ่กบ ชูชาติ ดุลยปภัสศร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.ท้ายบ้านใหม่ เป็นกรรมการวัดพุทธภาวนาราม นำโดย พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*