ท้องถิ่น

กำนันตำบลบางเพรียง นำชาวบ้านเข้าร้องเรียนนายอำเภอบางบ่อ ถึงการทำงานของ อบต.บางเพรียง

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%8a%e0%b8%b2

กำนันตำบลบางเพรียง นำชาวบ้านเข้าร้องเรียนนายอำเภอบางบ่อ ถึงการทำงานของ อบต.บางเพรียง เรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เกี่ยวกับวัชพืช ระบบประปา และการจัดเก็บขยะล่าช้า

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 มิ.ย.63 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ กำนันประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง พร้อมด้วย นายจักรวาล จันตะเคียน นายบุญสม บานเย็น นายอดิรัตน์ วิจิตรสัมพันธ์ แกนนำ และชาวบ้านตำบลบางเพียง ทั้ง 6 หมู่ กว่า 100 คน นำเอกสารรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับความเดือด ภาพถ่ายวัชพืชในลำคลอง สำเนาหนังสือร้องเรียนประปาตกสำรวจ และสำเนาบันทึกการจัดเก็บขยะหมู่บ้านกิตตินครทาวน์ หมู่ที่ 5 เดินทางเข้าร้องเรียนนายอำเภอบางบ่อ ถึงการทำงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง นำโดย นายสมพร พิจิตร ปลัด อบต.บางเพรียง โดยชาวบ้านตำบลบางเพรียง กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนจากการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง

โดยแกนนำและชาวบ้านตำบลบางเพรียง ได้สรุปปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนแกคนในชุมชนมาตลอดหลายปี ไว้ 3 หัว ข้อดังนี้ 1. ปัญหาวัชพืชปกคลุมในคูคลองทั่วทั้งตำบลบางเพรียง โดยทาง อบต.บางเพรียงไม่ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหากำจัดวัชพืช ในคูคลอง ส่งผลทำให้ชาวบ้านกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ไม่สามารถสูบน้ำมาเลี้ยงปลาประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ ปัญหาวัชพืชในคูคลอง ยังส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในช่วงฤดูฝน อีกด้วย 2. ปัญหาระบบประปาไม่ทั่วถึงในชุมชน เช่า ทางเท้าเลียบคลองกันยา ถนนท้ายซอยรัตนาภิบาล และถนนเลียบคลองเจริญราษฎร์ จากคลองลาดหวายถึงคลอง 4 ที่ตกสำรวจ โดยชาวบ้านตำบลบางเพรียง ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางบ่อไปแล้วปัจจุบันยังไม่ดำเนินการ 3. ปัญหาการจัดเก็บขยะล่าช้า ของ อบต.บางเพรียง ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมาตลอดหลายปี โดย อบต.บางเพรียง ได้กำหนดจัดเก็บขยะให้กับหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ไว้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ซึ่งไม่ตรงต่อการปฏิบัติงานจริง โดยมีข้อบันทึกการจัดเก็บขยะของหมู่บ้านกิตตินครทาวน์ หมู่ที่ 5 มายืนยัน

โดยมี นายพุทธิพงศ์ ม่วงศิลปะชัย ปลัดอาวุโส ตัวแทนนายอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วย นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ จ.สมุทรปราการ นายวรพจน์ ศรีใย ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายฐิติภัทร ประกอบผล ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม น.ส.นิชารัศม์ ภัทรทวีเศรษฐ์ ปลัดอำเภอประจำตำบลบางเพรียง นางจันทนา เซี่ยงหวอง ท้องถิ่นอำเภอบางบ่อ ตลอดจน นายสมพร พิจิตร ปลัด อบต.บางเพรียง น.ส.วรานิษฐ์ นิธิฉัตรวราฤทธิ์ น.ส.สุวภา สิริวรากรวงศ์ รองปลัด อบต.บางเพรียง จ.อ.กฤษฎา ธรรมธาดา หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านตำบลบางเพียง โดย กำนันประทีป ใจดี กำนันตำบลบางเพรียง ได้เปิดเผย ถึงผลสรุปหลังเสร็จสิ้นจากการประชุม ว่าชาวบ้านพอใจ โดยทาง อบต.ได้กำหนดขอเวลาในการประสานผู้เกี่ยวข้อง คือ 1 อาทิตย์ ต้องมีคำตอบ สำหรับการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*