ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวิจัยยืนยัน 6 ด้านโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

งานวิจัยยืนยัน 6 ด้านโครงการพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงช่วยไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2030

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการวิเคราะห์และประเมินความยั่งยืนเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ SEP และ SDGs โดย ผศ.ธัชกร วงษ์คำชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อ.ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พัฒนาบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 1,677 โครงการ ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (Bhumibol Adulyadej) รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแนวคิดไว้ที่เน้นการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวเดินอย่างสมดุล มีลักษณะและหลักการที่เชื่อมโยงถึงกันกับแนวทางการพัฒนาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย พบว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการพัฒนาใน 3 มิติที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ มิติสิ่งแวดล้อม (Environment) ร้อยละ 27.83 ( = 4.73) มิติเศรษฐกิจ (Economic) ร้อยละ 26.60 ( = 4.52) และมิติสังคม (Social) ร้อยละ 25.56 ( = 4.35)

โดยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีค่าความสอดคล้องทางบวกกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ 42.33 (r = 0.42325) และให้ความสำคัญใน 6 ด้าน คือ 1) ทรัพยากรน้ำ (WAT) 2) ศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ (HUM) 3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (ECO) 4) สุขภาพชุมชน (HEA) 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CLI) และ 6) ภาคการเกษตร (AGR) แสดงให้เห็นว่าหากนำแนวทางการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและให้ความสำคัญใน 6 ด้าน โดยนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีแนวโน้มและส่งผลที่จะทำให้การพัฒนาความยั่งยืนเศรษฐกิจฐานราก มีความมั่นคงและยั่งยืนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในสภาวะการณ์ต่าง ๆ ได้ และประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาติในปี 2030 อย่างมั่งคั่งและยั่งยืนได้ตามที่ตั้งไว้

References

  1. Nations, U. (2015, October 21). General Assembly. Retrieved January 8, 2020, from United Nations Population Fund: https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/Resolution_A_RES_70_1_EN.pdf
  2. ORDPB. (2019, June). The Royal Development Projects. Retrieved January 8, 2020, from Office of the Royal Development Projects Board: http://www.rdpb.go.th/rdpb/projectData/index.htm
  3. TICA, T. (2018, March 27). SEP for SDGs Partnership. Retrieved January 8, 2020, from Thailand International Cooperation Agency (TICA): http://tica.thaigov.net/main/en/business/6296/70134-TICA-and-SEP-for-SDGs-Partnership.html
  4. Wongkumchai, T. (2020). THE ANALYSIS AND EVALUATION MODELS OF THAI ECONOMY SUSTAINABILITY BASED ON SEP AND SDGS. Faculty of Graduate Studies, Information Technology Management. Nakhon Pathom: Mahidol University.
0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*