สังคมท้องถิ่น

(สคล.สป.) ภายใต้การสนับสนุนจาก(สสส.) ร่วมกับ อบต.คลองด่าน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum Of Understanding (MOU)

%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%9b-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b8%b8

(สคล.สป.) ภายใต้การสนับสนุนจาก(สสส.) ร่วมกับ อบต.คลองด่าน ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum Of Understanding (MOU) รณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงโควิด 19 ช่วงเข้าพรรษา ณ อบต.คลองด่าน อ.บางบ่อ สมุทรปราการ

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. 2546 ช่วงก่อนเข้าพรรษาโดยความร่วมมือกว่า 50 องค์กร ที่ร่วมทำกิจกรรม “รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกกระแสสังคมให้ตระหนักถึงโทษภัยของสุรา-ยาสูบ และเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์ “ลดปัจจัยเสี่ยง” โดยดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุม 77 จังหวัด ทั่วประเทศ ยังคงขับเคลื่อนรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาต่อเนื่องทุกปี

เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2563 นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญไว้ว่า “สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย” โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนดให้วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 ซึ่งทั่วโลกประสบปัญหาการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาวะ เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรุนแรง ดังนั้น ในโอกาสเทศกาลงดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2563 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ (สคล.สป.) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน (อบต.คลองด่าน) ในฐานะพื้นที่ต้นแบบ “ชุมชนสู้เหล้า งดเหล้าครบพรรษาเมื่อปี 2562” และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนขยายผลชุมชนในตำบลคลองด่าน สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ สมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ ชุมชนโรงงานต่างๆ และภาคีเครือข่ายร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการลดละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสู้โควิด-19 ลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ช่วยลดรายจ่ายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งไม่ใช่สิ้นค้าจำเป็นในการดำรงชีวิต และที่สำคัญ คือ เพื่อการปฏิบัติบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563

โดยทำบันทึกข้อตกลงเป็นความเข้าใจร่วมกันในการที่จะส่งเสริม รณรงค์ให้ชุมชน บุคลากรในองค์กร ร่วมกันลงนามงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นชุมชนหรือองค์กรต้นแบบให้ประชาชนเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เสริมสร้างให้ประชาชนชนมีสุขภาพที่ดี จึงได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานงดเหล้าลดเสี่ยงเลี้ยงโควิดช่วงเข้าพรรษา ดังนี้ 1.สนับสนุนและส่งเสริมให้คนชุมชน หรือบุคลากรในองค์กร รณรงค์งดเหล้าครบพรรษา และงดพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงโควิด-19 2.ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน และองค์กร ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นต้นแบบในการลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเป็นรูปธรรม 3.สร้างความปลอดภัยจากโควิด19 ตามมาตรการรัฐ ในการบริการ ให้กับนักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปที่ใช้บริการรถแท็กซี่และรถจักรยานรับจ้าง 4.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ “หยุดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 ช่วงเข้าพรรษา”เพื่อให้เกิดความตระหนักและรับรู้ถึงผลกระทบอันเกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 5.จัดให้สถานที่ในหน่วยงาน องค์กรของท่าน ปลอดการขายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย 6.งดการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในชุมชน หน่วยงาน องค์กรของท่านที่อยู่ในกำกับดูแล

ดังนั้น เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ อบต.คลองด่าน สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ สมาคมจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ สมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ และภาคีเครือข่าย ประกอบไปด้วย นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายอเนก สุขสำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ นายคเณศ กมลพันธ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชาติ แก้วนุช นายกสมาคมรถจักรยานยนต์รับจ้างจังหวัดสมุทรปราการ นายขวัญเมือง อยู่นาน ประชาคมงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ที่ 1 ชุมชนสู้เหล้า และนางสาววลีรัตน์ ใจสูงเนิo นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง เลี่ยงโควิด 19 ช่วงเข้าพรรษา เพื่อประกาศเป็นนโยบายขององค์กร จึงบันทึกข้อตกลงนี้ทุกฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*