ศาสนาและการศึกษา

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563 โดยมีประชาชนชาวตำบลบางปูใหม่

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%90%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1

วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดกิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 2563 โดยมีประชาชนชาวตำบลบางปูใหม่ พร้อมใจสืบสานพุทธศาสนา-ประเพณีอันดีงาม

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 5 ก.ค.63 วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระมหาสมิทธ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ และอุบาสก อุบาสิกา วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ร่วมกิจกรรมเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (ถ้าปีใดมีเดือน 8 สองหน (อธิกมาส) กำหนดเป็นวันเพ็ญเดือน 8 หลังแทน) ก่อนเข้าพรรษา 1 วัน เป็นวันที่มีเหตุการณ์ สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา ทรงแสดงธรรมครั้งแรก (ปฐมเทศนา) “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เป็นวันที่พระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้น คือ พระอั¬¬าโกณฑั¬¬ะ เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

โดยมี พุทธศาสนิกชนชาวตำบลบางปู และตำบลใกล้เตียง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรมเทศนา ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกคนในชาติ ยึดมั่นและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ประชาชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติ สร้างคุณความดี สืบทอดพระพุทธศาสนาและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยนายสรนาท หมัดกอเซ็ม ประธานชุมชนคอต่อฝั่งน้ำจืด นำเจ้าหน้าที่ อสม.ตำบลบางปูใหม่ ม.2 ฝั่งน้ำจืด มาอำนวยความสะดวก ในเรื่องของจุดคัดกรอง โดยประชาชน ทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย ผ่านจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*