ศาสนาและการศึกษา

พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดทรงธรรม ครบ 125 ปี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนวัดทรงธรรม

%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%8d%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80

พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดทรงธรรม ครบ 125 ปี มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนวัดทรงธรรม มอบโล่ให้กับศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 10 ก.ค.63 พระเดชพระคุณ พระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร พระครูสุภัทรกิจจาทร เจ้าคณะตำบลบางยอ-บางกระเจ้า เจ้าอาวาสวัดคันลัด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนวัดทรงธรรม ครบ 125 ปี ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทรงธรรม ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยมี นายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีอุปการคุณแก่โรงเรียนวัดทรงธรรม 10 ท่านดังนี้ 1 ครูเชาว์-ครูสอางค์ศรี สันติจารี 2 ครูสะอิ้ง ยะกาศคะนอง 3 คุณแสวง-คุณอุบล แย้มเผื่อน 4 คุณนิตย์ ชีชะนะ 5 คุณชนิกา เทศดนตรี 6 คุณอำไพรัตน์ เหมือนจิตร-คุณสงบ กรรนุช 7 พลเอกจริยะ-ครูสุภาพร ทองทับ 8 นายแพทย์นิคม ศิริไชย 9 พันตำรวจโทพร ศีลภูษิต 10 คุณวิรุฬห์ รัตนขันติชัย และศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 5 ท่าน อาทิ 1. อาจารย์ มนัส ปิติสานต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) 2. นายณพลิน แสงสุวรรณ(หนุ่มกะลา)นักร้องนักแสดง 3. นายนภัทร ศรีละมัย ศึกษานิเทศสำนักงานมัธยมศึกษา เขต 6 4. นางสาว ปราณี สนธิวรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จูบแล็นซ์(ปรเทศไทย) และ5. นายศิริวัฒก์ รุ่งกลับ พร้อมชมการแสดงบนเวที ดนตรีไทย ดนตรีสากล โดยมีแขกผู้มีเกียรติ นางรัชนี สงวนสัจพงษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระประแดง นายแพทย์ นิคม ศิริไชย นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง. (ครูแช่ม) นางสาวโชติมา ยะกาศคะนอง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอพระประแดง นายวันชัย ใจเที่ยง กรรมการศึกษาขั้นพิ้นฐานโรงเรียนวัดทรงธรรม เป็นศิษย์เก่า จบ ม.ศ.3 เมื่อปี 2513 นางสาวอุบล สีเมฆ นายบรรหาร เอี่ยมสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ ว่าที่ร้อยโทขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา นายประภาส กรุดพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษาอีกหลายแห่ง นายเสกสัณห์ กิจวรรณ นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์ นายสมเกียรติ ภู่เจริญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม ครูเก่า ตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นต่าง ๆ และนายสมชาย แสงถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทรงธรรม ประธานดำเนินการจัดงาน พร้อมผู้บริหาร คณะครู ผู้แทนนักเรียน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดทรงธรรม ร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

โรงเรียนวัดทรงธรรม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งตั้งอยู่ในพระอารามหลวงที่มีนามว่า “วัดทรงธรรมวรวิหาร” ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด ประมาณ 4 ไร่เศษ โดยเจ้าพระคุณอุดมวิจารณ์ (พระใบฎีกากลั่น สีละเตชะ หรือ กลั่น นพคุณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร ได้ทำหนังสือต่อท่านขุนประพจน์ เนติประวัตร นายเวรการโรงเรียน ขอนำความกราบบังคมทูลพระเจ้าลูกเธอฯ อธิบดีกรมการศึกษา ทรงทราบเป็นโรงเรียนเชลยศักดิ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2438 (ร.ศ. 114)[1] โดยพระอุดมวิจารณ์เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และพระใบฎีกาลั่น เป็นครูสอน ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนนี้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*