ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้การใช้ถังเคมี

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84

เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้การใช้ถังเคมีดับเพลิงอย่างถูกต้อง

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 24 ก.ค.63 ที่ลานอเนกประสงค์ตลาดสวัสดี แพรกษาซอย 10 ถนนแพรกษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลเมืองแพรกษา จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2563 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพรกษา นำโดย จ.อ.สุราษ แพหมอ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ รักษาการหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแพรกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้ถังเคมีดับเพลิงเบื้องต้น ให้แก่กลุ่มผู้นำชุมชน พ่อค้า แม่ค้า ตลาดสวัสดี และประชาชนทั่วไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นหมู่ 4 ตำบลแพรกษา สามารถใช้อุปกรณ์ถังเคมีดับเพลิงเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี นายบุญเกียรติ อมรินทโรวาท บอสใหญ่ตลาดสวัสดี ให้การต้อนรับ

สำหรับ การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ และมีความสามารถในการรับมือกับเหตุฉุกเฉินในชุมชนของ ตนเอง และเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะช่วย ลดความสูญเสียที่อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนในชุมชน ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความ ปลอดภัยด้านอัคคีภัย และเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันอัคคีภัยของประชาชนทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างปลอดภัยและยั่งยืนตลอดไป 3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความพร้อม สามารถจัดการ กับภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*