ท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 ก.ค.63 ที่ห้องประชุมเจ้าพระยา อาคาร 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด โดยมี ดร.ประยุกต์ ปิติวรยุทธ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม พร้อมด้วย ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พิ้นบ้าน รวมทั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ในวาระการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวกับมาตรการในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย, การสนับสนุนการดำเนินงานในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในพื้นที่ พร้อมการตติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์และมาตรการในการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และยุทธศาสตร์การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจังหวัดสมุทรปราการ ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้มีการนำภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในชุมชนเพื่อการดำรงชีวิต ในการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพอย่างสมดุลและพอเพียง

นอกจากนี้ ยังได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542, การรายงานผลการดำเนินงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนรับรองหมอพื้นบ้านจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีจำนวน 4 ท่าน คือ 1. พระครูธำรงขันติคุณ เชี่ยวชาญการรักษาโรคงูสวัด อาการปวดเข่า ด้วยยาสมุนไพร //2. นางสนิท วัฒนานนท์ เชี่ยวชาญการกวาดยา ซางด้วยยาสมุนไพร //3. นางลัดดา แดงศรี เชี่ยวชาญการเข้ากระโจม ทำคลอด ดูแลมารดาหลังคลอด ด้วยยาสมุนไพร และ 4. นายจอม ทองปอน เชี่ยวชาญการรักษาโรคไข้หวัด อาการธาตุไม่ปกติ ด้วยยาสมุทนไพร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*