ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%a3

องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563

เมื่อเเวลา 13.00 น.วันที่ 24 ก.ค.63 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายธวุทธิ์ อนุหนายนน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เข้ารับการฝึกอบรม ในครั้งนี้ จำนวน 50 คน โดยมีการฝึกปฏิบัติเทคนิคการค้นหาทางกายภาพ แบบหน้ากระดาน แบบเข็มนาฬิกา บรรยายวิชาการในเบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัยหรือสถานการณ์ภัยอื่นๆ โดยกลุ่มวิทยากร จากสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มีความประสงค์ให้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อย 50 คน ต่อแห่ง เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการปกป้องและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงการพิจารณากำหนดรูปแบบการสั่งการการติดต่อสื่อสาร และการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความพร้อมสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ในครั้งนี้ขึ้น รวม 3 วัน เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในสถานที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการต่อเนื่องอย่างมีเอกภาพ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*