สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน)

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-2

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 ก.ค.63 ที่ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) โดยมี ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี นายพนา รติมนพรกุล รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลฯ ในนามผู้ดำเนินการโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) กล่าวรายงาน ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำเทศบาลตำบลบางปู จำนวน 250 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมี ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องขยะทะเล มหัตภัยร้ายในทะเล เรื่องป่าชายเลนระบบนิเวศทางทะเล การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลน

ป่าชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ป่าชายเลนทำหน้าที่เชื่อมโยงระบบนิเวศทะเล และระบบนิเวศบนบก ดังนั้นป่าชายเลนจึงมีความสำคัญย่างมาก เป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะเฉพาะ และเป็นแหล่งที่มีสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยเฉพาะนกชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับการดำลงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งภายในป่าชายเลนเอง และระบบนิเวศอื่นๆ ปัจจุบันระบบความสัมพันธ์นี้ถูกทำลายลง จนเกิดผลเสียขึ้น ถ้าหากพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกทำลาย จำนวนสัตว์น้ำก็จะลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนัก โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้เห็นคุณค่าความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สำหรับ การจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) เทศบาลตำบลบางปู ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 250 คน รวมเป็นจำนวน 500 คน ระหว่างวันที่ 30 และวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 โดยจัดให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*