สังคมท้องถิ่น

ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82-%e0%b8%9b

ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบางปู เก็บขยะ และปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน)

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 ก.ค.63 ที่ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู นำทีม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลตำบลบางปู เก็บขยะ และปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) โดยมี ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางปู ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องขยะทะเล มหัตภัยร้ายในทะเล เรื่องป่าชายเลนระบบนิเวศทางทะเล การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสาธิตวิธีการปลูกป่าชายเลน

สำหรับ การจัดเก็บขยะ และปลูกต้นไม้ตามโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าชายเลน) ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาและอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล เพิ่มระบบนิเวศ สร้างการรับรู้และตระหนักเกี่ยวกับปัญหาขยะ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบางปู ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนผ่านการดำเนินโครงการ สอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ รวมทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการอีกทางหนึ่งด้วย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 250 คน รวมเป็นจำนวน 500 คน ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 โดยจัดให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ และปลูกป่าชายเลน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*