สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีธรรมนูญชุมชนตำบลบางปู สานพลังพลเมืองลดอุบัติเหตุ

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b1

คณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ จัดเวทีธรรมนูญชุมชนตำบลบางปู สานพลังพลเมืองลดอุบัติเหตุ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 4 ส.ค.63 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ โดยชมรมเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจังหวัดสมุทรปราการ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้ดำเนินการจัด เวทีธรรมนูญชุมชนตำบลบางปู สานพลังพลเมืองลดอุบัติเหตุ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเวทีธรรมนูญชุมชนตำบลบางปู พร้อมชี้แนะแนวทางในการทำงาน ด้านสุขภาพ สังคม และด้านปกครองของประเทศ

โดยมี ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร.วิโรจน์ เวทยวงศ์ คณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อาจารย์ศรีประไพ กาญจนกัญทร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นายธวัชชัย แสงทอง ผจก.สาขา บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาสมุทรปราการ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบางปู คณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้ง องค์กรภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสมุทรปราการ อาทิ เช่น ปลัดอำเภอฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.บางปูใหม่ ผอ.กศน.อำเภอเมืองสมุทรปราการ กลุ่ม อสม.กลุ่ม วินรถจักรยานยนต์ มูลนิธิร่วมกตัญญู และเครือข่ายชุมชนตำบลบางปู จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตของประเทศด้วยภัยโควิด-19 ทำให้เกิดวงปรึกษาหารือในหน่วยงานภาคีด้านสุขภาพ ด้านสังคม และด้านปกครองของประเทศ และเห็นพ้องต้องกันว่าการรับมือครั้งนี้ ลำพังเพียงกลไกรัฐแต่ฝ่ายเดียวจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุผลได้ หากได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่มีความรู้เข้าใจต่อสถานการณ์ ข้อมูล วิธีการปฏิบัติตน หรือเรียกว่า ผลเมืองตื่นรู้ และบทบาทของเครือข่าวองค์กรในชุมชนต่างๆ เช่น อสม., สภาองค์กรชุมชนและเครือข่าย อื่นๆ ในพื้นที่ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญที่จะหนุนเสริมช่วยประชาชนในระดับตำบล ชุมชนและหมู่บ้าน ให้เกิดการรับรู้ เปลี่ยนจากประชาชนที่ตื่นกลัว เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ในการดูแลตนเอง ครอบครัวและชุมชน เนื่องจากการรับรู้และบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปได้

สำหรับ วัตถุประสงค์ ของการจัดเวทีธรรมนูญชุมชนตำบลบางปู สานพลังพลเมืองลดอุบัติเหตุ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ครั้งนี้ เพื่อเปิดพื้นที่กลางระการมีส่วนร่วมจากองค์กรทุกรูปแบบในการสร้างมาตรการทางสังคมรับมือโควิด-19 รวมทั้งเพื่อเกิดการประกาศธรรมนูญ ข้อตกลงของชุมชนท้องถิ่นที่ทุกภาคส่วนตกลงจะปฏิบัติร่วมกันในพื้นที่ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวที จากสำนักงานเทศบาลตำบลบางปุ และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*