ท้องถิ่น

อบจ.สมุทรปราการ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 ผ่านงบติดตั้งโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ครอบคลุมทั่วจังหวัด

%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a

อบจ.สมุทรปราการ เปิดประชุมสภา สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2563 ผ่านงบติดตั้งโคมไฟถนนพลังแสงอาทิตย์ครอบคลุมทั่วจังหวัด พร้อมเลือกรองประธานสภาฯคนที่ 2 แทนตำแหน่งว่างลง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ ผอ.ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมทั้งสิ้น 5 วาระ โดยก่อนการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อเป็นการไว้อาลัยแก่นายสมชาติ ทองอร่าม รองประธานสภาฯคนที่ 2 ที่ได้เสียชีวิตลง

ในที่ประชุม นายธนวัฒน์ กล่ำพรหมราช รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน เป็นโครงการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,860 จุด พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (เพิ่มเติม) ครั้งที่2/2563 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

และวาระสำคัญอีกหนึ่งวาระคือการเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คนที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งเดิมคือนายสมชาติ ทองอร่าม ซึ่งได้เสียชิวิตลงด้วยโรคประจำตัว โดยนายธนกฤต แก้วเจริญ สมาชิกสภาจังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 บางเสาธง ได้เสนอชื่อนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมือง เขต 11 แทนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่ 2 ที่ว่างลง และได้รับมติ จากสมาชิกสภาฯ ให้ดำรงตำแหน่ง และนอกจากนี้การประชุมในวาระอื่นๆสมาชิกก็มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์เช่นกัน โดยในการประชุมสภาในครั้งนี้ได้มีคณะครูและนักเรียนจากสภานักเรียนโรงเรียนวัดบางฝ้าย อำเภอพระประแดง เข้าร่วมสังเกตการณ์ และศึกษาดูงานอีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*