ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-4

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 ส.ค.63 ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความปรองดองกับประชาชน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมทั้ง บรรยายให้ความรู้แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชมวีดีทัศน์โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ไร่ความสุขปลูกได้) และชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเป็นการนำเสนอสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับประชาชน ในแนวทางการพัฒนาอย่างมีเหตุผล โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพลิกฟื้นพื้นที่เสื่อมโทรม โดยการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ การใช่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้พื้นดินที่ยากต่อการเพราะปลูกกลับมาเขียวชจีสวยงานในไตล์บางปู โดยพร้อมที่จะส่งต่อองค์ความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับองค์ความรู้ที่ดีนำไปปรับใช้ในครอบครัวของตนเอง โดยมีการสรุปผลการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และติดตามรายงานผลการดำเนินโครงการอุดหนุนกิจกรรมคณะกรรมการชุมชน

โดยบรรยากาศในที่ประชุม ยังได้มีการประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องท้องถิ่น กรณีองค์กรการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนครบวาระ ทั้ง 3 คณะ ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู จำนวน 6 คน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 3 คน และ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2 คน โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มผู้นำสตรี กลุ่ม อสม.และพ่อค้า ประชาชนชาวตำบลบางปู เข้าร่วมการประชุมกว่า 150 คน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลบางปู ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ ทางเทศบาลตำบลบางปู ยังได้เชิญชวน พี่น้อง ประชาชนชาวตำบลบางปู มาร่วมงานโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลบางปู หรือ ไร่”ความสุขปลูกได้” อยู่ข้างหมู่บ้าน 180 บีชเฮาส์ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อร่วมกิจกรรมกับความสุขที่ปลูกได้ด้วยมือเรา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*