สังคมท้องถิ่น

ดร.พริมลักษมณ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

%e0%b8%94%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%99

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 ส.ค.63 ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) 2563 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ จากศูนย์บริการสาธารณสุขกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปู ตลอดจนตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข หมูบ้าน (อสม.) คณะครู และนักเรียน นักศึกษา (กศน.) ตำบลท้ายบ้าน ท้ายบ้านใหม่ ตำบลบางปู และบางปูใหม่ เข้าร่วมโครงการ ในครั้งนี้ จำนวน 50 คน

ปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่เกิดขึ้นในครัวเรือน มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจาก อุบัติเหตุ และจากเจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยโรคอันตราย หรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดใน สมอง โรคเบาหวาน ที่อาจจำ เป็นต้องได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงที เพื่อนำส่ง สถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ จากความสำคัญดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าแต่ละชุมชน จำ เป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้ความ สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ในทุกครัวเรือนซึ่งถือเป็นความคาดหวังใน อนาคต ดังนั้น ศูนย์บริการสาธารณสุข ฝ่ายบริหารงานด้านสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปู ได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)ขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายการแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

โดยบรรยากาศในการฝึกอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการฝึกทั้งในส่วนของภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ลักษณะของผู้ป่วยที่ต้องทำการฟื้นคืนชีพ สรุปการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้บาดเจ็บ กรณีมีแผล การประเมิน รับรู้อาการฉุกเฉินที่จะต้องแจ้งเหตุเมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉิน ผ่านสายด่วน 1669 และการเคลื่อนย้ายป่วยฉุกเฉิน หรือจากอุบัติเหตุ หลังจากนั้น จะมีการทดสอบความรู้ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบ ก็จะได้เป็นหนึ่งในอาสาฉุกเฉินชุมชน ซึ่งปัจจุบัน เทศบาลตำบลบางปู ได้พัฒนาเครือข่ายอาสาฉุกเฉินชุมชน ในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางปู ไปกว่า 1,000 คน โดยมี นางสาวยุพาวรรณ อินกล่ำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปู นายศักดิ์นรินทร์ ลุ่ยพงษ์ นายพัชรชัย ณ สงขลา เจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการโรงพยาบาลสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู ร่วมเป็นวิทยากร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*