สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน

%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ไร่ความสุขปลูกได้

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 ส.ค.63 นายชาติชาย อุทันพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลบางปู หรือไร่ (ความสุขปลูกได้) ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยมี ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู กล่าวรายงาน โดยเทศบาลตำบลบางปู ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในครั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้พัฒนาศักยภาพและนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้พัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง รวมทั้ง เพื่อให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้ศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับมาพัฒนาต่อยอด เป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน และเพื่อให้ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการลดรายจ่ายแล้วยังเพิ่มรายได้ อีกด้วย

สำหรับการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย นายธีรพล ชุนเจริญ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางปู นายอดุลย์ อนุชปรีดา อดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลบางปู นางศิริพร ยงค์สงวนชัยรืออากาศตรี เฉลิมชาติ ไวยวิฬา ประธานกลุ่มเพื่อนนายก นายฐานิศร์ น้อยเพ็ง อดีตรองผู้ว้าราชการจังหวัดเลย นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพร พรมสุวรรณ ผอ.สนง.ระบายน้ำชลหารพิจิตร พ.ต.อ.วิชิต บุญชินวุฒิกุล รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พ.ต.อ.พิสุทธิ์ จันทรสุวรรณ ผกก.สภ.บางปู พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก พ.ต.อ.ดิเรก ปลั่งดี รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา ร้อยตรีนิเวช ชูปาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก นายรุ่งศักดิ์ แสงศิริ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการตลอดจน ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลบางปู รวมทั้งสิ้น จำนวน 800 คน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ซุ้ม 12 ฐาน

ซุ้มที่ 1 ฐานการเรียนรู้ 1 ผลิตภัณฑ์แปลรูปจากมะนาว ฐานการเรียนรู้ 2 สาธิตการให้อาหารปลา และผลิตภัณฑ์น้ำสมุนไพร รับผิดชอบโดยกองวิชาการและแผนงาน และกองช่างสุขาภิบาล ส่วนซุ้มที่ 2 ฐานการเรียนรู้ 1 การหมักจุลินทรีย์ อีเอ็ม ฐานการเรียนรู้ 2 การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ฐานการเรียนรู้ 3 การทำปุ๋ยพืชสด รับผิดชอบโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซุ้มที่ 3 ฐานการเรียนรู้ 1 เรือนเพราะชำและไร่แก้วมังกร ฐานการเรียนรู้ 2 ซุ้มไม้เลื้อย ฐานการเรียนรู้ 3 สวนดอกไม้และพืชผักสวนครัว ฐานการเรียนรู้ 4 ไร่มะระกอ ฐานการเรียนรู้ 5 ไร่ฟักทอง และฐานการเรียนรู้ 7 ผักไฮโดรโปรนิกส์ รับผิดชอบโดยกองสวัสดิ์การสังคมและกองช่าง ซุ้มที่ 4 ฐานการเรียนรู้ 1 สาธิตวิธีการจับปลา แยกเป็น จุดถ่ายภาพ จุดพายเรือ และจุดผลิตภัณฑ์จากปลา รับผิดชอบโดยกองคลัง และสำนักปลัดเทศบาล

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*