ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b4

คณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการฯ ณ วัดด่านสำโรง Share Tweet Save Share +1

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 27 ส.ค.63 พระเดชพระคุณพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมคณะกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ระดับประเทศ และระดับหนกลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ วัดด่านสำโรง ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย โดยมี นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมี พระเทพสมุทรมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ พระเมธีธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรปราการ (ธ) พระครูวิมลศุภการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ และคณะพระภิกษุสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีตำบลสำโรงเหนือ นายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าถวายสักการะพระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยติดตามตรวจเยี่ยมประเมินผลการดำเนิน โครงการ ฯ ตามที่จังหวัดสมุทรปราการ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คณะสงฆ์ และส่วนราชการ ได้ดำเนินตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และมหาเถรสมาคม ในการที่จะส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติให้เกิดความสงบสุขสันติสุข ลดความขัดแย้ง และสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการให้ประชาชนทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือในการสร้างความปรองดอง ให้เกิดขึ้นในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ในปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวเพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชน ปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาถือศีล 5 เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ร่วมแรงร่วมใจนำพาสังคมให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้กับประชาชนในชาติ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*