สังคมท้องถิ่น

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีสัมมนา

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวัน 29 ส.ค.63 ที่ โรงเรียนสุขกร ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดเวทีสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีเสวนา โดยมี พันตำรวจตรี ชวลิต เลาหอุดมพันธ์ โฆษกคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางสายสุนี สมใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน นายพงษ์วรรณ ศุขโภคา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง นางนภาพร สุรเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุขกร พระมหาสุวัช โอภาโส เจ้าอาวาสวัดบางด้วนใน และประชาชนในเขตพื้นที่ ตำบลบางด้วน ตำบลบางโปรงและใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังการเสวนา

ทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ ปัญหาน้ำเสียชุมชน ปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งปัญหาน้ำเสียชุมชนถือเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สร้างผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ และส่งผลให้พื้นที่ทำการเกษตรหรือพื้นที่เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดของประชาชนได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน และรับฟังความเห็นจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ทางคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดการสัมมนาเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเสียชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ และนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ตลอดจนนำองค์ความรู้ไปพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ ต่อไป

สำหรับการจัดเวทีสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม” ในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบไปด้วย นายสราวุธ ขาวพุฒิ นักวิชาการเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม บรรยายใน หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเรื่องน้ำ” นายสุชัย เจนพจนารถ รองผู้อำนวยการวิชาการและแผนงาน องค์การจัดการน้าเสีย กระทรวงมหาดไทย บรรยายในหัวข้อ “ข้อมูลระบบบาบัดน้าเสียชุมชนและผลการดาเนินงาน ขององค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย” และอาจารย์ดร.วิชชุดา ประสาทแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มาบรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบจากน้าเสียชุมชนต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ำ” และนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ หัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม กับการแก้ปัญหาน้าเสียชุมชน” พร้อมสรุปผลการสัมมนา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*