ท้องถิ่น

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ 6 ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น (Youth Friendly Health Services)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมพระเทพโมลี ชั้น 4 โรงพยาบาลสมุทรปราการ ถนนจักกะพาก อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ และศูนย์อนามัยที่ 6 นำโดยแพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ พร้อมคณะ และคณะกรรมการจากศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินโรงพยาบาลบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น (Youth Friendly Health Services) หรือ YFHS โดยมีนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ในฐานะแพทย์ผู้รับผิดชอบ YFHS กล่าวให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางนุชนารถ เทพอุดมพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางนภาภรณ์ พึ่งเกศสุนทร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะตรวจเยี่ยม

ทั้งนี้ จากสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาการตั้งครรภ์ ความเครียด สุขภาพจิต การติดสารเสพติด การเจ็บป่วยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของวัยรุ่นและเยาวชนทวีความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้น อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและครอบครัว ตลอดจนเทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้วัยรุ่นและเยาวชนจำนวนไม่น้อย มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพเช่นพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย พฤติกรรมการใช้สารเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ และปัญหาด้านสุขภาพจิต

โดยทางสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการ ให้มีองค์ประกอบครอบคลุมตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลก และเน้นระบบบริการสุขภาพตามที่กฎกระทรวงกำหนด คือมีเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดและองค์ประกอบ 5 ด้าน คือองค์ประกอบที่ 1 นโยบายและการบริหารจัดการ องค์ประกอบที่ 2 ระบบบริการ องค์ประกอบที่ 3 ชุมชนและภาคีเครือข่าย องค์ประกอบที่ 4 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และองค์ประกอบที่ 5 ผลลัพธ์ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้กับโรงพยาบาล/สถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน วัยรุ่นและเยาวชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่เป็นมิตร ซึ่งจะส่งผลให้วัยรุ่นและเยาวชน มีพฤติกรรมที่เหมาะสมลดปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอดส์ ปัญหาความรุนแรง และปัญหาสุขภาพที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการให้มีองค์ประกอบครอบคลุมตามมาตรฐานสากลขององค์การอนามัยโลกและในระบบบริการสุขภาพตามที่กฎหมายกำหนด //2. เพื่อพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน YFHS ฉบับบูรณาการให้มีความชัดเจนในการประมวลผลลัพธ์การบริการ //3. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับสถานบริการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในการจัดบริการ YFHS รวมทั้งใช้ในการประเมินตนเองและพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและ 4. เพื่อเป็นการประกันคุณภาพด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ตามสิทธิที่วัยรุ่นและเยาวชนถึงได้รับตามกฎหมาย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*