ท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-5

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางปู

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 2 ก.ย. 63 ที่อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู นำโดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปู ได้กำหนดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางปู ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสุขาภิบาลอาหารของการประกอบการด้านอาหารที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และยกระดับการประกอบการด้านอาหารให้ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารส่งผลให้ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขาภิบาล ให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย โดยมีนางวรนุช แสงทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู เจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางปู ตลอดจนผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาลตำบลบางปู เข้ารับการอบรม

โดยมี วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ มาอบรมในหัวข้อ หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย หัวข้อ มาตรฐานหลักการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร หัวข้อ สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร หัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร และหัวข้อ การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร โดยในช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมแบ่งกลุ่มสาธิตและฝึกปฏิบัติ กลุ่มที่ 1. เรื่องวิธีการล้างผัก และผลไม้ที่ถูกวิธี 2. เรื่องการเลือกภาชนะ และเครื่องปรุงรสอาหาร 3. เรื่องเทคนิคการตรวจทางด้านเคมี ชีวภาพในหาร และการวัดอุณหภูมิและความเข้มแสง โดย วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมจัดทำแบบทดสอบหลังการอบรมก่อนรับมอบวุฒิบัตร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*