สังคมท้องถิ่น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%88

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” ประจำปี 2563

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) โดยส่วนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร “การสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ นำความรู้ไปพัฒนาปรับปรุงร้านอาหารให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทัศน์ สุวรรณผ่องใส รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายการพาณิชย์) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการร้านอาหารฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนักวิชาการสาธารณสุข จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นวิทยากร ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รวม 100 คน ณ ห้องจัดเลี้ยง 1 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

นายสุทัศน์ เปิดเผยว่า ทสภ. ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารใน ทสภ. ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหารชั้นนำหลากหลายประเภทให้บริการแก่ผู้โดยสาร และผู้ปฏิบัติงานภายใน ทสภ. นอกจากความพึงพอใจในรสชาติอาหารและความประทับใจในบริการแล้ว ทสภ. ยังยึดถือแนวทางปฎิบัติในด้านความสะอาดและความปลอดภัยตามมาตรฐานของสุขาภิบาลอาหาร (Food Sanitation) รวมไปถึงการพัฒนาทักษะแก่ผู้ประกอบกิจการ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจด้านสุขาภิบาลอาหาร สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการร้านอาหาร ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ ทสภ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา ทสภ. ได้ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดสมุทรปราการ จัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561 นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการตรวจติดตามร้านอาหารทางด้านกายภาพและการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยาเบื้องต้น เป็นประจำด้วย

นายสุทัศน์ กล่าวในตอนท้ายว่า ทสภ. มีการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับสากล และระดับชาติ โดยมีความมุ่งมั่น ที่จะบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารภายใน ทสภ. ให้มีความสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหาร แม้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก็ได้มีการติดตามตรวจสอบผู้ประกอบกิจการในการดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคที่มาใช้บริการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*