สังคมท้องถิ่น

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) ร่วมกันแถลงข่าวจัดโครงการ“ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม”

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 9 ก.ย.63 ที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ เลขานุการประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.สมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธาน ทสม. นายอนุวัช ควรคิด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และ น.ส.เกษแก้ว พราหมณ์ตะขบ นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกันแถลงข่าววันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ ภายใต้ชื่อ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” โดยมีสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จ.สมุทรปราการ และเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งในเข้าร่วมโครงการ

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ดำเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษา ป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันพ่อสร้างสรรค์ “ป่าสวย น้ำใส สิ่งแวดล้อมไทยงดงาม” ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 10 ก.ย.63 ที่สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขันธ์ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชดำรัสของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสืบทอดแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชน ประชาชน รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยชุมชนเอง โดย คาดหวังว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้ และการรณรงค์ในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดสมุทรปราการอย่างถูกต้องเหมาะสม ต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมเรียนรู้แก่ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 10 โรงเรียนเพื่อได้ศึกษา เรียนรู้ สิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ผ่านกิจกรรมเชิงปฎิบัติการโดยวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะทาง การจัดนิทรรศการ สืบพระราชปณิธาน สานใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม นำเสนอนิทรรศการตามแนวพระราชดำริ มีกิจกรรมการแสดงสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งแวดล้อมจากเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการด้วย.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*