สังคมท้องถิ่น

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ ศึกษาดูงาน สานสัมพันธ์ ชุมชนโดยรอบ ทสภ.

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%88-2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดโครงการ ศึกษาดูงาน สานสัมพันธ์ ชุมชนโดยรอบ ทสภ. โดยนำคณะผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่อำเภอบางพลีเดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสงขลาและสตูล ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ย.63

นายกฤติยา ก้อนทอง รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 2) (รสภ.(ปก.2)) และนางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ทสภ. นำคณะเจ้าหน้าที่จากอำเภอบางพลี และอำเภอบางเสาธง ผู้นำชุมชนจากต.หนองปรือ ต.บางแก้ว อ.บางพลี และต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ และ สื่อมวลชน รวม 35 คน เดินทางไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสงขลาและสตูล ตามโครงการศึกษา ดูงาน สานสัมพันธ์ ชุมชนโดยรอบ ทสภ.ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ทสภ. และผู้นำชุมชุนโดยรอบ ทสภ. อำเภอบางพลี โดยมีการนำผู้นำชุมชนเข้าเยี่ยมชมการทำสวนเกษตรแบบพอเพียงที่สวนสมรมพี่สำราญ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอเกาะยอ กลุ่มร่มไทร จ.สงขลา และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบากันเคย จ.สตูล เพื่อศึกษาการจัดการชุมชนแบบดั้งเดิมบนหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการดำเนินงานของหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะฯได้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของชุมชน อาทิ การทำกะปิจากเคย การสานหมวกตูดง การทอดจำปาดะ อาหารท้องถิ่นอันขึ้นชื่อ รวมทั้งได้มีการทำ CSR ปล่อยปูให้คืนกลับสู่ธรรมชาติด้วย ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ร่วมโครงการ ทสภ.ได้มีการถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19) ในรูปแบบ New Normal โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือรักษาความสะอาด การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น

และในโอกาสที่คณะฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่ นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย

ทั้งนี้ การจัดโครงการศึกษาดูงาน สานสัมพันธ์ ชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ ทสภ.ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport)

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*