ศาสนาและการศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรม

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1

วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่9-22 กันยายน 2563

เมื่อเวลา09.00น. วันที่11 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 9-22 กันยายน 2563 โดยมีดร.สาโรจน์ ขอจวนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม กล่าวถึงนโยบายการดำเนินงานของโครงการอบรมดูแลผู้สูงอายุว่าดีอย่างไร ซึ่งสถานศึกษาที่เป็นวิทยาลัยสารพัดช่าง จำนวน 50 กว่าแห่งในประเทศไทยจะเปิดศูนย์การดูแลผู้สูงอายุและเป็น Excellent Center ของละแห่งด้วย จากนั้นนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยมีนายสมหวัง เกษมโกสินทร์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะตัวแทนนายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 63 คน

สำหรับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้สูงอายุ ทางวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ได้นำนโยบายจุดเน้นและทิศทางการขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ประจำปี2563 ในด้านการศึกษาสร้างคน อาชีวะสร้างชาติ เตรียมคนไทยเข้าสู่ศตวรรษที่21 ข้อที่3.3คือ Re-Skills ,Up-Skills ,New- Skills หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรฝึกอาชืพฐานสมรรถนะ เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมกำลังคนเพื่อรองรับผู้สูงอายุ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการดูแลสุขภาพอานามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชนต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*