สังคมท้องถิ่น

จ.สมุทรปราการจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

%e0%b8%88-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความตระหนักรู้เท่าทันถึงพิษภัยของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

นายวิศิษฎ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมจันทิมา เดือนฉายรีสอร์ท ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน 40 คน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญ การที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ให้เห็นว่าปัญหายาเสพติดเป็นพิษร้ายทำลายชาติ ผู้ค้าต้องไม่มีที่ยืนในสังคม ผู้เสพต้องได้รับการบำบัดรักษา การสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดจะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อทำให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้ผลที่สุด

การพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพในการใช้สื่อออนไลน์และร่วมเป็นเครือข่ายการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กระตุ้นให้คนไทยทุกคนทำหน้าที่เฝ้าระวังตรวจสอบปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อช่วยกันสร้างสังคมไทยเป็นสังคมที่ปลอดจากปัญหายาเสพติดในที่สุด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*