ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-6

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ก.ย.63 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู โดยกองการศึกษา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิด กำหนดจัดกิจกรรมอบรมจำนวน 2 วัน เนื้อหาที่จัดอบรมมีหัวข้อ การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันบนพื้นฐานของวัฒนธรรมเพื่อปรับตัวให้ทันสู่ยุคศตวรรษที่ 21, การทำกิจกรรม แอคทีฟเลินนิ่ง หัวข้อเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดจาครูสู่ชุมชนแห่งวิชาชีพ, ส่วนกิจกรรมวันที่สองอบรมให้ความรู้การจัดทำหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรมวิเคราะห์แนวทางจัดประสบการณ์และกำหนดรูปแบบรวมถึงนวัตกรรมที่สอดคล้องตามหน่วยการเรียนรู้ เทคนิคการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ อบรมความรู้การจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นำไปสู่การมีแผนพัฒนาการศึกษาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองบางปูให้น่าอยู่ ตลอดจนให้ครูมีผลงานการสร้างสื่อ นวัตกรรม เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ หรือการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเทศบาลตำบลบางปู มีสถานศึกษาในสังกัดอยู่จำนวน 5 แห่ง มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เน้นความสำคัญทั้งความรู้คู่คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความหมายของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่างๆ.

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*