ทันข่าว

บรรยากาศการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1

บรรยากาศการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้แก่ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสซักถามปัญหา หรือข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 ก.ย.63 ที่อาคารศูนย์การประชุม ซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ เทศบาลตำบลบางปู นำโดย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์ชุมพล สุวรรณกิจบริหาร เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ หลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และเรื่อง การประเมิน การชำระภาษี การพิจารณาอุทธรณ์ของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีค้างชะระ เบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีป้าย (ฉบับใหม่)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ให้แก่ประชาชนและลดความโต้แย้งเกี่ยวกับภาษี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสซักถามปัญหา หรือข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ เกี่ยวปัญหาต่างๆของที่ดินในเขตเทศบาลตำบลบางปู ตลอดจน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทราบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องช่วยให้การ จัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยมี พ่อค้า ประชาชน ผู้อยู่ในข่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู กว่า 200 คน เข้ารับการอบรม ภายใต้มาตรการตรวจคัดกรองวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ นั่งเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางปู

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*