ศาสนาและการศึกษา

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%81%e0%b8%a5

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพ ครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ก.ย.63 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา โดยชมรมครูเทคโนโลยีความงาม ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จัดการอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพ ครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชาชีพสาขาธุรกิจเสริมสวย โดยมีนางสาวคณัสณันท์พรรณ ผลทำมีบุญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และนางกาญจนา ปันจันทึก ประธานชมรมครูเทคโนโลยีความงาม ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ พร้อมด้วยดร.ปานรดา บุษรารัตน์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล CEO และคณะวิทยากร จากบริษัท เอสซี เสรีชัย บิวตี้ จำกัด รวมทั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม ครั้งนี้

สำหรับการจัดอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพ ครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 (UPGRADE) หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชาชีพสาขาธุรกิจเสริมสวย มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 – 27 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานในครังนี้ คือ 1. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบำรุงผมและการทำเคมีบนเส้นผม แบบล้ำลึกโดยการใช้ นวัตกรรมแบบใหม่ให้ล้ำสมัย //2. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเคมี ในการททำผม (การดัดดิจิตอล การดัดแบบแฟชั่น สไตล์เกาหลีการยืดโคนดัดปลายและการบำรุงรักษาเส้นผม) //3. เพื่อเพิ่มทักษะการตัดผมฟรีสไตล์ชายและหญิง //4. เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการสระ ตัด ซอย เซท //5. เพื่อเพิ่มพูนความรู้การเกล้าผม //6. เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดแต่งทรงผมชาย-หญิง ตามสมัยนิยมและล้ำสมัย //7. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความสามารถในการจัดการธุรกิจด้านเทคโนโลยี ความงาม //8. เพื่อพัฒนาต่อยอด การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในสาขาวิชาเสริมสวย เพื่อเป็ นการพัฒนารูปแบบวิธีการเรียน และ 9. เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพครูเสริมสวย-ตัดผม

โดยการดำเนินการฝึกอบรม โครงการยกระดับความรู้และทักษะวิชาชีพ ครูอาชีวศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 ในครั้งนี้ มีครูด้านเทคโนโลยีความงามจากสถาบัน อาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน และได้รับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์และวิทยากร จากบริษัท เอส.ซี.เสรีชัย บิวตี้ จำกัด ผลิตภัณฑ์ โลแลน และ XILDA(ซิลด้า) รวมทั้งวิทยากรจากบริษัทคิวรอน จำกัด (LESASHA) และวิทยากรจากสมาคมวิชาชีพ ช่างทำผมไทย มาร่วมให้ความรู้ในด้านต่างๆ แก่ผู้ที่เข้ารับการอบรม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*