สังคมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบางปู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนประจำปี 2563

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ก.ย.63 ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความสามารถ ในการเป็นมัคคุเทศก์น้อย และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี รวมทั้งให้เยาวชนมีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลบางปู ตลอดจน เพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนในจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกิดความประทับใจ เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี เกิดความรักและความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนชัย ชูมาก ซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านการท่องเที่ยวเป็นย่างดี มาบรรยายให้ความรู้ แก่คณะผู้บริหารเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ครูผู้ควบคุม และนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู อาทิ เช่น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ และโรงเรียนวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น 240 คน

สำหรับ กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ทางคณะผู้จัด ได้แบ่งกิจกรรมออก 2 ช่วง เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ ภาคทฤษฎี โดยวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การเป็นมัคคุเทศก์น้อย และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ส่วนภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรม เดินทางศึกษาดูงาน และเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ประกอบไปด้วย วัดอโศการาม เมืองโบราณ และมูลนิธิธรรมกตัญญู เสียนหล่อไต้เทียนกง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*