ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ (ออทิสติก)

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิเศษ (ออทิสติก) ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน จำนวน 30 ทุน ณ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 ก.ย.63 ที่ห้องประชุม โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางรัชนีวรรณ สำราญเวทย์ นางธารตะวัน จรูญพงศ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายศรายุทธ ไชยกอง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสมุทรปราการ นางกาญจนา ปั้นศิริ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ นางมุทิตา (ป้าแอ๋ว) อนุสังข์สวัสดิ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ (ออทิสติก) ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน และด้อยโอกาส จำนวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 60,000 บาท

โดย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าว สำหรับ การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษ ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระให้แก่ครอบครัวเด็กพิเศษ ที่ทางบ้านมีฐานะยากจน ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และได้รับโอกาสทางการศึกษา เท่าเทียมกับเด็กปกติ ทั่วไป ก็ขอชื่นชม และเป็นกำลังใจ ให้แก่ คณะครู และผู้ปกครองของเด็กพิเศษ ทุกท่าน ที่มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน ให้มีศักยภาพและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*