ผู้ว่าราชการจังหวัด

ผู้ว่าปากน้ำ ประชุมมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางการบริหารราชการของจังหวัด

%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b9%82

ผู้ว่าปากน้ำ ประชุมมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางการบริหารราชการของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (8 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบาย ข้อสั่งการ และแนวทางการบริหารราชการของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 – 2 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมพูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนเข้าร่วม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบนโยบายในประเด็นการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ การพัฒนาชุมชนเมืองและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การจัดระเบียบสายไฟฟ้าลงดิน การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ การก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงถนนสายหลัก และสายรองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ส่งเสริมให้มีการบริการรถขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความมั่นคง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย และการป้องกันมลพิษต่างๆ การพัฒนาอุตสาหกรรมสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองสำโรง ซึ่งมีความยาวตลอดแนวมากกว่า 50 กิโลเมตร การบริหารจัดการภาครัฐแบบดิจิทัล ในยุควิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ และการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*