ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อประชุมมอบนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทางการบริหารราชการของจังหวัดสมุทรปราการ

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2-5

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อประชุมมอบนโยบาย ข้อสั่งการ แนวทางการบริหารราชการของจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การพัฒนาชุมชนเมือง และส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภาครัฐแบบดิจิทัล ในยุควิถีชีวิตปกติใหม่ (New Normal) การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณฯ การขับเคลื่อนโครงการคนละครึ่ง การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน การขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่สถานที่ราชการในพื้นที่ และการดำเนินงาน “รวมไทยสร้างชาติ” พร้อมนี้ ผู้ว่าได้กล่าวย้ำว่า“ทุกส่วนราชการ โดยเฉพาะฝ่ายปกครองต้องทำงานตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ครองตน ครองคน ครองงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความดี ทำหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ทำด้วยจิตใจนักปกครอง ห่วงทุกข์สุขประชาชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุข ส่งผลให้ประเทศชาติมีความสงบสุขและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*