ท้องถิ่น

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ ร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97

ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ ร่วมการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.63 ที่ลานชุมชนศรีเพชรการเคหะ ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ นายณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ ในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ของหมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ โดยมีผู้นำชุมชน รวมทั้งประชาชนที่อาศัยในพื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการประชุมประชาคมเพื่อเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ของหมู่ 6 ตำบลบางเมืองใหม่ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ได้เลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมมีการเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน และเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านฯ โดยตำแหน่ง อีกจำนวน 6 คน รวมจำนวนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 16 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ มีหน้าที่สำคัญ ในการช่วยเหลือแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้าน เกี่ยวกับกิจการอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน และปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ หรือที่นายอำเภอมอบหมาย หรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ รวมทั้งเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดำเนินงานในหมู่บ้านร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*