ศาสนาและการศึกษา

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%94

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมชี้แจงความคืบหน้า โดยมีนายภูมินันท์ ขวัญเมือง เป็นประธานการประชุม

สืบเนื่องจากการที่ศูนย์ประสานงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาทุกสังกัด โดยกำหนดปิดรับการเสนอชื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว มีผู้เสนอรายชื่อครู จำนวน 4 คน จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*