สังคมท้องถิ่น

จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบความมั่นคง

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b8%93

จังหวัดสมุทรปราการ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะและท่าเทียบเรือ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2563

โดยจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดงานลอยกระทง ประจำปี 2563 ขึ้นซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทง จังหวัดสมุทรปราการ จึงบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะที่ตั้งอยู่บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจน สถานที่ท่าเทียบเรือ และโป๊ะบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ใช้จัดงานลอยกระทง มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการบนโป๊ะให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานของการรับน้ำหนัก เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน

พร้อมทั้ง ประสานให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ที่จัดงานวันลอยกระทง เตรียมการป้องกันและระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดอุบัติภัย ด้วยการตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณงานให้มีความมั่นคงแข็งแรง เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที พร้อมกำชับให้มีการตั้งจุดคัดกรองวัดอุณภูมิ และขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาเที่ยวชมงานและลอยกระทง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*