ศาสนาและการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%a2-3

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสาน และรักษาประเพณีวันลอยกระทงของไทย

ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม นำโดยนายณัฐพล นุชอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จัก รัก และหวงแหนในขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง จากนักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา อาทิ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนที่ต่างใส่ชุดไทย และชุดลายดอก มาร่วมกิจกรรม ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก สนุกสนาน

สำหรับการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันลอยกระทง ทางโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นการปลูกฝังการสืบสานประเพณีไทยให้กับเด็กๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ รู้จักประเพณีไทย และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกนักเรียนให้รักษาและหวงแหนคุณค่าความเป็นไทย เพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*