ท้องถิ่น

โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) โครงการสืบสารวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5-3-%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2

โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) โครงการสืบสารวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น” กิจกรรมลอยกระทง“ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 30 ต.ค.63 ที่ลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) สังกัดเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ สมุทรปราการ ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการสืบสารวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น “กิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางสุวภิร์ รัตนวิจิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) กล่าวราชงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ตลอดจน คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยการจัดกรรมโครงการสืบสารวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น “กิจกรรมลอยกระทง” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2.เพื่อให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าของขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงการละเล่นของเด็กไทยสืบต่อไปมิให้สูญหาย 3.เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงในกิจกรรมวันลอยกระทง 4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างหน่วยงานราชการ โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย กิจกรรมการแสดงของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 การประกวดกระทงสวยงามของแต่ละระดับชั้น กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ และกิจกรรมการลอยกระทงของนักเรียน

สำหรับ กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นอนุบาล 1 ผู้ที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษา 500 บาท ได้แก่ ด.ญ.โอมศุภา บุญประคอง รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับสายสะพาย และทุนการศึกษา 400 บาท ได้แก่.ด.ญ.ศิริกานต์ ทองสม และอันดับ 3 ได้รับสายสะพาย และทุนการศึกษา 300 บาท ได้แก่ ด.ญ.ปพิชญา ชาตะนาวิน สำหรับในระดับชั้นอนุบาล 2 ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษา 500 บาท ได้แก่ ด.ญ.อริสรา วงษ์หนูพระเนาว์ รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับสายสะพาย และทุนการศึกษา 400 บาท ได้แก่ ด.ญ.ณัฐริกา ทับสุขา และอันดับ 3 ได้รับสายสะพาย และทุนการศึกษา 300 บาท ได้แก่ ด.ญ.กุลจิรา อ่อนบุญญะ ส่วนในระดับชั้นอนุบาล 3 ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมสายสะพาย และทุนการศึกษา 500 บาท ได้แก่ ด.ญ.นภาภรณ์ เหมือนเมือง รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับสายสะพาย และทุนการศึกษา 400 บาท ได้แก่ ด.ญ.ฐิสา สุวรรณมาโจ และอันดับ 3. ได้รับสายสะพาย และทุนการศึกษา 300 บาท ได้แก่ ด.ญ.ธัญญากาญจน์ ควรสงวน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*